Przejdź do głównej zawartości

Posty

ODZIEDZICZYŁEM MAJĄTEK CZY DŁUGI? CZYLI SPIS INWENTARZA SPADKOWEGO I KORZYŚCI Z NIEGO WYNIKAJĄCE.

  Kiedy już uda nam się przebrnąć przez procedurę spadkową i Sąd stwierdzi, że jesteśmy spadkobiercami (lub w prostszych sprawach, jeśli notariusz poświadczy, że jesteśmy uprawnionymi do dziedziczenia), to najczęściej dopiero połowa sukcesu. Często sytuacja rodzinna bywa różna i zmienna na przestrzeni lat, tak samo jak i nasze relacje z osobą zmarłą, po której spadek nabywamy. Z uwagi na brak kontaktu i utrzymywania bliższych więzi, możemy nie mieć rozeznania, co do sytuacji materialnej zmarłego. Pojawia się wtedy kluczowe pytanie – co tak naprawdę otrzymałem w spadku i kto mi przekaże tą wiedzę?   Niestety, jeśli nie wiemy np. czy zmarły posiadał nieruchomości i gdzie były zlokalizowane, w jakim banku spadkodawca trzymał oszczędności, czy był właścicielem pojazdu – samodzielne ustalenie tego rodzaju okoliczności jest bardzo utrudnione, gdyż musimy niejako działać „po omacku” i tracić dużo czasu na wizyty w urzędach, gdzie i tak niejednokrotnie „odbijemy się od ściany”.   Zos
Najnowsze posty

EKSMISJA – CZYLI JAK POZBYĆ SIĘ NIECHCIANEGO „GOŚCIA”

  K ancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp   https://as-adwokat.pl/prawo-cywilne Eksmisja każdemu z Nas kojarzy się przymusowym opuszczeniem lokalu. Oczywiście możliwa jest jedynie w przypadku, gdy osoba zajmująca dany lokal czy nieruchomość nie posiada żadnego tytułu prawnego do przebywania w nim, czyli np. umowy najmu, użyczenia itp. Innymi słowy, osoba bezprawnie zajmuje nieruchomość właściciela i nie chce go z własnej woli opuścić. Jakie mamy możliwośc i prawnego reagowania na taki stan rzeczy? W pierwszej kolejności powinniśmy wezwać pisemnie „lokatora” do opuszczenia i opróżnienia naszego lokalu/nieruchomości, wraz z przekazaniem kompletu kluczy. Rzadko się zdarza by „lokator” dobrowolnie zgodził się wyprowadzić, dlatego też konieczne jest podjęcie kolejnego kroku – wytoczenie powództwa sądowego o eksmisję. W toku procesu musimy wykazać nasze uprawnienie właścicielskie do bezprawnie zajmowanej nieruchomości/lokalu. Dłużnik musi natomiast wykazać, że posiada tytuł prawny do

WYDZIEDZICZENIE – JAK POZBAWIĆ NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY JAKICHKOLWIEK PRAW SPADKOWYCH?

  W dniu dzisiejszym kilka słów na temat wydziedziczenia – jest to coraz częstszy problem na gruncie relacji rodzinnych. Niejednokrotnie stosunki między np. rodzicami i dziećmi, odbiegają od wzorca wzajemnie kochającej i szanującej się rodziny. Rodzice miewają do dzieci żal, że nie interesują się nimi w potrzebie i chorobie lub zawodzą w kwestii wyborów życiowych. Wydziedziczenie , co do zasady następuje poprzez oświadczenie złożone wraz z testamentem, zgodnie z którym spadkodawca pozbawia wszelkich praw spadkowych(w tym przede wszystkim zachowku) swoje dzieci, małżonka lub rodziców. Wydziedziczyć nie można jednak z dowolnej przyczyny, według kodeksu cywilnego dzieje się tak, gdy osoba mająca dziedziczyć: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, 2) dopuszcza się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, 3) uporczywie n

ARTYKUŁ KANCELARII NA PORTALU BANKIER.PL

  Artykuł kancelarii na portalu Bankier.pl – "Konkubinat - jakie prawa daje po śmierci partnera?"   Nieformalny związek. Kto dziedziczy po partnerze i inne problemy prawne. Pieniądze w nieformalnym związku. Kto dziedziczy po partnerze i inne pułapki prawne. 👉 Przeczytaj dalszy ciąg na:  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Konkubinat-prawa-po-smierci-partnera-8041128.html Artykuł kancelarii na portalu Gorlice24.pl – "Małżeńskie umowy majątkowe"   Z chwilą zawarcia małżeństwa następuje powstanie ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami i cały majątek, który zgromadzą od momentu ślubu, wchodzi w skład majątku wspólnego. Zalicza się do niego, chociażby wynagrodzenia, dochody z prowadzonej działalności, zakupione po ślubie nieruchomości oraz ruchomości. 👉 Przeczytaj dalszy ciąg na:   https://gorlice24.pl/pl/661_materialy_partnera/9121_malzenskie-umowy-majatkowe.html Jeżeli chcesz uzyskać bezpłatną poradę prawną, zapytaj prawnika za pośrednictwem systemu

NIEZAPŁACONA FAKTURA

Prawnik Rzeszów Niezapłacona faktura? Dłużnik nie zwraca pożyczki? Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania ? W tych i wielu innych sytuacjach, celem egzekwowania naszych należności, musimy skierować do Sądu pozew o zapłatę. O co należy zadbać przed wszczęciem procesu sądowego ? Przepisy kodeksu postępowania cywilnego narzucają obowiązek wezwania dłużnika do dobrowolnej zapłaty – jeszcze przed wytoczeniem powództwa. W praktyce kieruje się pisemne wezwanie do zapłaty listem poleconym i wyznacza dłużnikowi termin na dobrowolną zapłatę. Jeśli dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania, możemy już kierować pozew do Sądu. W obliczu obecnie obowiązujących przepisów, bardzo ważne jest ustalenie adresu zamieszkania dłużnika i zadbanie aby był to adres pod którym dłużnik odbiera pocztę – na ten adres przez nas wskazany, Sąd będzie kierował wszelką korespondencję do dłużnika, w tym m.in. sporządzony przez nas pozew. W przypadku wskazania nieprawidłowego adresu, Sąd zobowiąże nas do doręc

KIEDY WIRUS ZABIJA...TWOJE WESELE

Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp Czy masz szansę odzyskać wpłacone pieniądze na poczet zaliczki imprezy okolicznościowej? A może wpłacałeś zadatek? I tak w ogóle… czy to jakaś różnica ? Koniecznie się dowiedz! Obecna sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, nasze społeczeństwo nie było przygotowane na nagłe pojawienie się epidemii, a w konsekwencji powstały paraliż w świadczeniu różnego rodzaju usług. Wielu z nas zaplanowało dużo wcześniej, imprezy okolicznościowe na najbliższe, „gorące” w branży miesiące maj-wrzesień. Wesela, komunie, chrzty – tego typu imprezy stwarzają duże ryzyko rozszerzenia epidemii, a wesela które zazwyczaj przekraczają listę gości powyżej 50 osób – obecnie są wręcz zakazane przez organy państwowe. Oczywistym jest, iż w takiej sytuacji do wykonania zawartej umowy z organizatorem przyjęcia – nie może dojść. Jednakże najprawdopodobniej przy zawarciu umowy wpłaciliśmy organizatorowi kwotę na poczet przyszłego przyjęcia, która w umowie nazw

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE … ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA.

Posługiwanie się środkami masowego komunikowania to znak naszych czasów. Obecnie ludzie w przeważającej większość czerpią wiedzę z internetu i portali społecznościowych, aktywnie uczestnicząc w komentowaniu bieżących zjawisk społecznych czy oceniając osoby publiczne. Niestety , przy okazji umieszczania różnego rodzaju wpisów, bardzo często przekraczana jest granica krytycznej oceny, która zamienia się w coraz bardziej powszechne zjawisko tzw. hejtu. Czym innym jest prawo do krytyki, a czym innym jest mowa nienawiści. O ile w tym pierwszym przypadku, wolność słowa jest zapewniona przez Konstytucję Rzeczpospolite Polskiej i dopuszcza prawo do krytyki, o tyle wpisy noszące znamiona hejtu – z takiej ochrony nie korzystają. Kiedy będziemy mieć do czynienia z przestępstwem zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania ? Zarówno wtedy, gdy treść wpisu będzie nieprawdziwa np. J. Kowalski ukradł ten samochód lub J. Kowalski już 2 razy się rozwodził, ale również wtedy gdy

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA… KIEDY SPADKOBIERCY MOGĄ ŻĄDAĆ POMINIĘCIA INNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO DZIEDZICZENIA ? Po śmierci spadkodawcy konieczne jest ustalenie grona spadkobierców, którzy będą posiadać prawo do podziału masy spadkowej. W sytuacji gdy, zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy – czyli z urzędu ustala się osoby które dziedziczą spadek. W kodeksie cywilnym istnieje przepis który pozwala na pominięcie przy dziedziczeniu jednego ze spadkobierców powołanych do dziedziczenia. Kiedy tak się dzieje ? W postępowaniu sądowym musimy wykazać jedną z trzech przesłanek: 1)spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy 2)spadkobierca podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności 3) spadkobierca umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testame

UCHYLENIE ALIMENTÓW

Uchylenie alimentów – do kiedy trwa to zobowiązanie i jak uchylić obowiązek alimentacyjny? Co do zasady na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci pochodzących      z ich związku – do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Jednakże obowiązek ten trwa w dalszym ciągu pomimo osiągnięcia pełnoletności, o ile dziecko kontynuuje w dalszym ciągu edukację np. poprzez studia wyższe. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny przedłuża się do czasu zakończenia studiów przez dziecko. Wobec powyższego, kiedy osoba zobowiązana starać się o uchylenie tego obowiązku? Zgodnie  z brzmieniem art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Jak należy rozumieć brzmienie przywołanego przepisu? Na jego podstawie możemy wyróżnić trzy rod

GRANICA WIEKU ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp - prawo karne. W przeświadczeniu wielu osób wydaje się, iż osoba niepełnoletnia nie odpowiada karnie za czyny karalne popełnione przed osiągnięciem pełnoletniości, tj. 18 roku życia. Przeświadczenie to jest jednak błędne, osoba nieletnia może również odpowiadać na takich samych zasadach jak osoba dorosła – jednakże dzieje się tak w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 10 par. 1 kodeksu karnego, za czyny określone w tym kodeksie – odpowiada osoba, która ukończyła 17 rok życia. Natomiast zgodnie z par. 2 tego samego artykułu, nieletni po ukończeniu 15 roku życia może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Z powyższego można wywnioskować, iż osoba w wieku 17 lat odpowiada już jak dorosły. Ustawodawca

PRAWO SPADKOWE

Sprawy z zakresu prawa spadkowego stanowią najpowszechniejszy przedmiot postępowań sądowych, z którymi mamy do czynienia na co dzień i które dotyczą każdego z nas. Wielość zagadnień z związanych z kwestiami spadkowymi, determinuje konieczność zasięgnięcia porady prawnej, a w wielu przypadkach także reprezentacji przed Sądem przez adwokata. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją audio-wideo, zawierającą przedstawienie  usług Kancelarii w sprawach spadkowych.

PROWADZENIE SAMOCHODU PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.... JAKIE KONSEKWENCJE I JAK SIĘ BRONIĆ?

Kancelaria Adwokacka adwokat Artur Ślemp - prawo karne Rzeszów Na gruncie prawa karnego wyróżniamy dwa rodzaje czynów, na podstawie, których możemy ponieść odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. W przypadku gdy pomiar stężenia alkoholu będzie przekraczał 0,25 mg/l będziemy odpowiadać na podstawie art. 178a kodeksu karnego, za co grozi nam kara grzywny, kara pozbawienia wolności w zawieszeniu lub pozbawienia wolności do lat 2. Prócz powyższego Sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 10 oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami w wysokości 5000 zł. Także konsekwencje tego takiego czynu mogą być bardzo odczuwalne. Jeśli zawartość alkoholu wynosi od 0,10 do 0,25 mg/l to odpowiadamy jedynie jak za wykroczenie, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest wtedy w dużo niższym wymiarze tj. od 6 miesięcy do 3 lat, a sam czyn zagrożony jest jedynie karą grzywny nie niższą niż 50 zł.

SĄDOWE USTALENIE PRAWA DO KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUKAMI

Prawo rodzinne i opiekuńcze Rzeszów Sądowe ustalenie prawa do kontaktów dziadków z wnukami – prawo rodzinne i opiekuńcze -  https://as-adwokat.pl/prawo-rodzinne Nie tylko każdy z rodziców dziecka ma prawo żądać ustalenia kontaktów z dzieckiem – problemy na tym tle wynikają najczęściej po rozstaniu rodziców. W konsekwencji powyższego, gdy kontakt jednego z rodziców jest z dzieckiem ograniczony, dziadkowie ze strony tego rodzica także nie mają możliwości widzenia się z wnukami, gdyż rodzic z którym dziecko przebywa bardzo często dąży do osłabienia więzi rodzinnych z rodziną byłego partnera. W takiej sytuacji, dziadkowie mogą wnosić o sądowe ustalenie kontaktów z małoletnim wnukiem/wnuczką. Uprawnienie takie przewidziane zostało w art. 113 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym przepisy dotyczące ustalenia kontaktów dziecka z rodzicem, stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawował

POZOSTAWIENIE DZIECKA W SAMOCHODZIE

Prawo karne Rzeszów             Temat bardzo aktualny w ostatnich dniach... co zrobić gdy zauważymy dziecko lub psa pozostawione w zamkniętym samochodzie ? Czy pozostajemy pod ochroną prawa wybijając szybę w pojeździe ? Wedle jednego z najnowszych orzeczeń sądowych w większości przypadków działamy zgodnie z literą prawa i ratujemy "dobro większe" jakim jest życie, poświęcając "dobro mniejsze" jakim jest uszkodzenie mienia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę … Czy zawsze takie wypowiedzenie jest skuteczne ? W dniu dzisiejszym spróbuję zająć się tematyką, która dotyczy wielu z nas, gdyż umowa o pracę jest na tyle powszechną formą zatrudnienia pracownika, że każdy z nas winien mieć   świadomość uprawnień które z tego tytułu wynikają. W sytuacji gdy nasza relacja układa się z pracodawcą poprawnie, zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy nie mają większego znaczenia dla jednej jak i drugiej strony. Niejednokrotnie bywa jednak tak, że sytuacja niespodziewanie się obraca np. w skutek zmiany przełożonego lub osobistych konfliktów i nieporozumień z pracodawcą. Pracodawca najczęściej w takim przypadku dąży do usunięcia niechcianego pracownika i niezwłocznie się z nim rozstaje, wręczając mu wypowiedzenie umowy. Czy jednak taka czynność ze strony pracodawcy oznacza dla nas ustanie stosunku pracy ? Oczywiście że nie, przysługuje nam prawo do odwołania się od wręczonego